4. ÄLSKA OCH HJÄLP BARN.

Dagens barn kommer att bli morgondagens civilisation. Att sätta ett barn till världen idag kan i viss mån liknas vid att släppa ner det i en tigerbur. Barn kan inte hantera sin miljö1 och de har inga egentliga resurser. De behöver kärlek och hjälp för att klara sig.

Det här är ett känsligt problem att ta upp. Det finns nästan lika många teorier om hur man skall uppfostra eller inte uppfostra ett barn som det finns föräldrar. Men om man gör det fel kan det leda till mycket bedrövelse och man kan till och med trassla till det för sig själv senare i livet. Några försöker uppfostra barn på samma sätt som de själva har uppfostrats, andra försöker med raka motsatsen, och många står fast vid åsikten att barn helt enkelt skall få växa upp på egen hand. Inga av dem garanterar framgång. Den sista metoden grundar sig på en materialistisk2 uppfattning att barnets utveckling är parallell med mänsklighetens evolutionshistoria;3 att ”nerverna” hos barnet på något magiskt, oförklarligt sätt ”mognar” efterhand som han eller hon blir äldre och att resultatet kommer att bli en moralisk,4 välartad vuxen. Även om teorin lätt kan motbevisas – helt enkelt genom observation av hur stor del av befolkningen som är kriminell, och vars nerver av någon anledning inte mognade – är det ett bekvämt sätt att uppfostra barn som har en viss popularitet. Men det tryggar inte din civilisations framtid eller din ålderdom.

Ett barn är lite grann som ett oskrivet blad. Om man skriver fel saker på det, kommer det att säga fel saker. Men till skillnad från ett blad, kan ett barn själv börja skriva: barnet har en tendens att skriva sådant som redan har skrivits. Problemet kompliceras av det faktum att även om de flesta barn kan vara mycket anständiga, så föds ett fåtal som sinnessjuka och idag föds till och med en del som drogberoende: men sådana fall är sällsynta.

Det är meningslöst att bara försöka ”köpa” barnet genom att överhopa det med leksaker och ägodelar eller att överhölja och beskydda barnet: resultatet kan bli ganska hemskt.

Man måste bestämma sig för vad man vill försöka få barnet att bli: detta påverkas av flera saker: (a) vad barnet i grund och botten kan bli med hänsyn till inneboende egenskaper och förutsättningar; (b) vad barnet verkligen vill bli; (c) vad man vill att barnet skall bli; (d) tillgängliga resurser. Men kom ihåg att oavsett vad det här leder till, kommer barnet inte att överleva bra om han eller hon inte så småningom blir självständig och väldigt moralisk. Annars är det troligt att slutresultatet blir en belastning för alla, inklusive barnet.

Vilken tillgivenhet man än må ha för barnet, kom ihåg att det, i det långa loppet, inte kan överleva bra om det inte leds in på vägen till överlevnad. Det kommer inte att vara någon slump om barnet spårar ur: det moderna samhället är skräddarsytt för att barn skall misslyckas.

Det kommer att underlätta oerhört om du får ett barn att förstå och samtycka till att följa de levnadsregler5 som finns i den här boken.

Det som fungerar är att helt enkelt försöka vara vän med barnet. Det är verkligen sant att ett barn behöver vänner. Försök ta reda på barnets verkliga problem och försök, utan att tillintetgöra dess egna lösningar, hjälpa till att lösa dem. Ge dem uppmärksamhet – och detta gäller även spädbarn. Lyssna till vad barn berättar för dig om sina liv. Låt dem hjälpa till – om du inte låter dem göra det, överväldigas de av en känsla av att stå i tacksamhetsskuld6 till dig som de sedan måste förtränga.

Det kommer att hjälpa barnet oerhört om du kan få det att förstå och samtycka till den här vägen till lycka och få det att följa den. Det skulle kunna ha en oerhörd inverkan på barnets överlevnad – och din.

Det är ett faktum att ett barn inte klarar sig bra utan kärlek. De flesta barn har ett överflöd av kärlek att återgälda.

Vägen till lycka inbegriper
att längs vägen dit
älska och hjälpa barn,
från spädbarnsåldern till vuxenlivets tröskel.

  1. 1. miljö: ens omgivningar; de materiella saker som finns runt omkring en; området där man bor; de levande saker, föremål, rum och krafter som man lever med, vare sig nära eller avlägset.
  2. 2. materialistisk: uppfattningen att bara fysisk materia existerar.
  3. 3. evolutionshistoria:
     syftar på en mycket gammal teori enligt vilken alla växter och djur utvecklades ur enklare former och formades av sin omgivning snarare än att vara planerade eller skapade.
  4. 4. moralisk: förmågan att skilja mellan rätt och fel när det gäller uppförande och att fatta beslut och handla på basis av detta.
  5. 5. levnadsregler: regler eller påståenden som föreslår eller fastställer en princip eller principer eller handlingssätt för uppförande; anvisningar avsedda som en regel eller regler för uppförande.
  6. 6. tacksamhetsskuld: ett tillstånd eller en omständighet där man är skyldig någon annan någonting i gengäld för mottagna saker, förmåner eller tjänster.